Thể thao - Công Đoàn 2015
Hội Nghị Người Lao Động 2014
Hội Nghị Người Lao Động 2014
Tình Nguyện tại Đại Hiệp Đại Lộc 2014 - Đoàn TN DPC
Thi An toàn Vệ sinh viên giỏi TP Đà Nẵng 2014
Diễn tập Phòng cháy chữa cháy 2013
Đại hội chi bộ lần thứ XV (2010-2015)
Đại hội Công đoàn lần thứ XIV (2012-2015)
Đại hội Công đoàn lần thứ XIII (2010-2012)
Đại hội Công đoàn lần thứ XII (2008-2010) 3
Đại hội Công đoàn lần thứ XII (2008-2010) 2
Đại hội Công đoàn lần thứ XII (2008-2010) 1
KHÁCH HÀNG - ĐỐI TÁC